Главная Кыштаг

Кыштаг

БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНДА КҮСКҮ ДҮЖҮТ АЖААЛДАЗЫ КИДИН ТҮЛҮК

Бөгүн Чазактың аппарат хуралынга Бай-Тайга кожууннуң төлээзи күскү дүжүттүң элбек болганын дыңнаткан. Ук кожуунда ажыл-агыйның угланыышкыны - көдээ ажыл-агыйы болганда, чурттакчы чон ынаар хаара...

Чаартылгалар хөй

Чечеккей Сарыгларовна Хапылак – амгы үеде пенсионер, Кызыл хоорайга 60 чылдардан бээр чурттап келген. Ол #Тыванын_аныяктары солуннуң редакциязынга кээп, республикавыста болуп турар хөгжүлде-чаартылгалар дугайында эскериглерин...

«Төп-Азия регионнарының кижи ниитилелиниң күш-шыдалы: сайзыралдың келир үези» деп Бүгү-россияның эртем-практиктиг конференциязының база бир кол темазы «Чоннуң ажыл чок чоруу, күш-ажылчы организацияларның чаа хевирлерин...

Күскү дүжүт ажаалдазы

#Тыванын_аныяктары солуннуң дыңнадып турары-биле алырга, Арысканның ажылгыр-кежээ авалары күскү дүжүдүн ажаап ап, ногаа аймаан дузап, хоолулуг чемнерни кышка белеткеп ап турарлар. Суурда херээженнер чөвүлелиниң идепкейжизи...

Мал чеминиң белеткели бедик деңнелде

#Тыванын_аныяктары солуннуң дыңнадып турары-биле алырга, Бии-Хем кожууннуң Аржаан суурунда мал чеминиң белеткели бедик деңнелде чоруп турар. Бо хүннерге чедир сумунуң "Аныяк өг-бүлеге- кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери...

В Барун-Хемчикском районе проходит досрочное голосование

✍🏻В отдалённых местностях Барун-Хемчикского района досрочное голосование началось с 7 сентября. Как сообщила корреспонденту ИА «ТуваМедиаГрупп» @tmgnews17 председатель участковой избирательной комиссии №53 «Шекпээрский» Азиана Соян, на...

Мал-маганга дыка ынак

Хүлер Чыдым-оол Мөңгүн-Тайга кожууннуң Тоолайлыг эге школазының 4-кү классчызы. Ол мал-маганка дыка ынак. Өзүп келгеш малчын боор мен дээр. #Сылдысчыгаш_солун #Чайлагга_чай #Наадым2020 #тыванын_аныяктары

Аныяктар мал чеминиң белеткелинде

50 чыл бурунгаар "Тываның аныяктары" солуннуң арыннарында Улуг-Хем кожууннуң "Найырал" совхозунуң оолдар, кыстары Кара-Талдың шынааларында терең оът-сигенни кезип ажаап, мал чеминиң белеткелинде идепкейлиг киришкенин...

Наадым-2020

Улуг-Хем кожууннуң Арыскан сумузунда Буян-Бадыргы, Сайзана Дамдын-оолдарның аныяк өг-бүлези — 2020 чылдың «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери. Олар амыдыралче быжыг тура-соруктуг, эп-найыралдыг...

Дензен Салчак. Звезда студенческого ансамбля «Өлчей»

Среди наиболее ярких выпускников ТувГУ в этом году – Дензен Салчак. Одна из лучших студенток физико-математического факультета Тувинского государственного университета и в то же...