Главная Экология

Экология

БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНДА КҮСКҮ ДҮЖҮТ АЖААЛДАЗЫ КИДИН ТҮЛҮК

Бөгүн Чазактың аппарат хуралынга Бай-Тайга кожууннуң төлээзи күскү дүжүттүң элбек болганын дыңнаткан. Ук кожуунда ажыл-агыйның угланыышкыны - көдээ ажыл-агыйы болганда, чурттакчы чон ынаар хаара...

«Ногаан Россия»

Бүгү Россияның экологтуг субботниги Тывага сентябрь 11-ден 25-ке чедир уламчылаарын Республиканың бойдус яамызы дыңнадып турар. Чурттап турар хоорай, суурунуң чоок-кавы девискээрин бокталдырбайн, арыг-силиг тургузарындан ниити...

Чаартылгалар хөй

Чечеккей Сарыгларовна Хапылак – амгы үеде пенсионер, Кызыл хоорайга 60 чылдардан бээр чурттап келген. Ол #Тыванын_аныяктары солуннуң редакциязынга кээп, республикавыста болуп турар хөгжүлде-чаартылгалар дугайында эскериглерин...

КИБЕРДРУЖИНА ОТРЯДЫ –ТЫВАДА

Амгы үениң аныяктарының болгаш элээдилериниң амыдыралы социал четкилерже, Интернетче көже берген деп болур. Олар хостуг үезиниң хөй кезиин ынчаар эрттирип турар. Интернетте болгаш социал...

Бичии уругларга орук-транспорт кемдээшкинин болдурбазы болгаш баш бурунгаар сагындырары-биле, «Айыыл чок чоруктуң лабораториязы» деп төп Тывада ажыттынган. Ук лабораторияда автомашина оруунга бодун шын алдынарын болгаш...

«Арыг-силиг болуру – кадыкшылдың үндезини» айны чарлааны-биле, Ак-Довурак хоорайның өөредилге албан черлеринде школачылар ортузунда янзы-бүрү хемчеглерни социал педагог башкылар чорудуп эгелээнин #Тыванын_аныяктары_ солун дыңнадып турар. #стопкоронавирус #COVID_19 #профилактика #тыванын_аныяктары #газеташын #шынсолун #тывамедиагрупп #тувинскаяправда #новоститувы #новоститыва #тува24 #новоститува24 #сылдысчыгашсолун #солунтыванынаныяктары Чурукту Интернеттен...

«Төп-Азия регионнарының кижи ниитилелиниң күш-шыдалы: сайзыралдың келир үези» деп Бүгү-россияның эртем-практиктиг конференциязының база бир кол темазы «Чоннуң ажыл чок чоруу, күш-ажылчы организацияларның чаа хевирлерин...

Төлевилелдер аныяк өг-бүлелерге улуг дөгүм болган

«Төп-Азия регионнарының кижи ниитилелиниң күш-шыдалы: сайзыралдың келир үези» деп Бүгү-россияның эртем-практиктиг конференциязы дүүн ажылын эгелээн. Эртемденнер тема аайы-биле беш аңгы бөлүкке чарлып алгаш илеткелдени...

Эртем-практиктиг конференция ажылын эгелээр

Сентябрьның 15-18 хүннеринде Кызыл хоорайга «Төп-Азия регионнарының кижи ниитилелиниң күш-шыдалы: сайзыралдың келир үези» деп Бүгү-россияның эртем-практиктиг конференциязы ажылын эгелээр. Конференцияның киржикчилери регионнарда күш-ажыл, чоннуң...