Главная Я-предприниматель

Я-предприниматель

Чаартылгалар хөй

Чечеккей Сарыгларовна Хапылак – амгы үеде пенсионер, Кызыл хоорайга 60 чылдардан бээр чурттап келген. Ол #Тыванын_аныяктары солуннуң редакциязынга кээп, республикавыста болуп турар хөгжүлде-чаартылгалар дугайында эскериглерин...

КИБЕРДРУЖИНА ОТРЯДЫ –ТЫВАДА

Амгы үениң аныяктарының болгаш элээдилериниң амыдыралы социал четкилерже, Интернетче көже берген деп болур. Олар хостуг үезиниң хөй кезиин ынчаар эрттирип турар. Интернетте болгаш социал...

«Төп-Азия регионнарының кижи ниитилелиниң күш-шыдалы: сайзыралдың келир үези» деп Бүгү-россияның эртем-практиктиг конференциязының база бир кол темазы «Чоннуң ажыл чок чоруу, күш-ажылчы организацияларның чаа хевирлерин...

Эртем-практиктиг конференция ажылын эгелээр

Сентябрьның 15-18 хүннеринде Кызыл хоорайга «Төп-Азия регионнарының кижи ниитилелиниң күш-шыдалы: сайзыралдың келир үези» деп Бүгү-россияның эртем-практиктиг конференциязы ажылын эгелээр. Конференцияның киржикчилери регионнарда күш-ажыл, чоннуң...

Лариса Уйнук-ооловна Даваакай аныяндан тура, ногаа аймаан болгаш херим иштинге янзы-бүрү чечектерни тарыырынга ынак. 2017 чылдан эгелеп, уругларынга дузалажып, малчын ажыл-ишче шымнып кирген. Мал-маганын...

Күрүне ачы-дузазы база «Россияда ажыл» порталдары таварыштыр билдириишкиннер киирип турар хамаатыларның кичээнгейинге Кызыл хоорайның чонну ажылга тургузар төвү дараазында медээни #Тыванын_аныяктары солун дамчыштыр дыңнадып турар. Дыка...

Күскү дүжүт ажаалдазы

#Тыванын_аныяктары солуннуң дыңнадып турары-биле алырга, Арысканның ажылгыр-кежээ авалары күскү дүжүдүн ажаап ап, ногаа аймаан дузап, хоолулуг чемнерни кышка белеткеп ап турарлар. Суурда херээженнер чөвүлелиниң идепкейжизи...

Мал чеминиң белеткели бедик деңнелде

#Тыванын_аныяктары солуннуң дыңнадып турары-биле алырга, Бии-Хем кожууннуң Аржаан суурунда мал чеминиң белеткели бедик деңнелде чоруп турар. Бо хүннерге чедир сумунуң "Аныяк өг-бүлеге- кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери...

В Барун-Хемчикском районе проходит досрочное голосование

✍🏻В отдалённых местностях Барун-Хемчикского района досрочное голосование началось с 7 сентября. Как сообщила корреспонденту ИА «ТуваМедиаГрупп» @tmgnews17 председатель участковой избирательной комиссии №53 «Шекпээрский» Азиана Соян, на...

Мал-маганга дыка ынак

Хүлер Чыдым-оол Мөңгүн-Тайга кожууннуң Тоолайлыг эге школазының 4-кү классчызы. Ол мал-маганка дыка ынак. Өзүп келгеш малчын боор мен дээр. #Сылдысчыгаш_солун #Чайлагга_чай #Наадым2020 #тыванын_аныяктары