Главная "Эзирлерниң уязы" төлевилел

"Эзирлерниң уязы" төлевилел

Чаартылгалар хөй

Чечеккей Сарыгларовна Хапылак – амгы үеде пенсионер, Кызыл хоорайга 60 чылдардан бээр чурттап келген. Ол #Тыванын_аныяктары солуннуң редакциязынга кээп, республикавыста болуп турар хөгжүлде-чаартылгалар дугайында эскериглерин...

Мал чеминиң белеткели бедик деңнелде

#Тыванын_аныяктары солуннуң дыңнадып турары-биле алырга, Бии-Хем кожууннуң Аржаан суурунда мал чеминиң белеткели бедик деңнелде чоруп турар. Бо хүннерге чедир сумунуң "Аныяк өг-бүлеге- кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери...

Араттарның дилээ

Барыын-Хемчик кожууннуң Шекпээр сумузунда көдээниң ажыл-ишчилери кидин түлүк ажылдап турарын #Тыванын_аныяктары солунга депутат #А_Конгар дыңнаткан. Бо үеде сиген кезилдези, картофельдиң хөрзүнүн үлдүредир хептелээри, кышка белеткел дээш кылыр...

Спортчу оран-саваның таваан кылганы шын бе?

Номчукчунуң бодалынга харыы Май 14-түң хүнүнде «Тываның аныяктары» солуннуң ВК-да арнынга «Чөөн-Хемчик кожууннуң Хайыракан сумузунда #Эзирлерниңуязы губернатор төлевилелин боттандырып, спортчу залдың тудуун эгелээнин кожууннуң удуртулгазы дыңнаткан»...

#Эзирлерниң уязы толевилел Тываның Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолдун саналдааны "Эзирлерниң уязы" деп губернатор толевилели езугаар мөгелер чурту- Овур кожууннун Дус-Даг сумузунда хүреш өргээзи шалыпкын кылдынып...