Главная "Чаа сорук" төлевилели

"Чаа сорук" төлевилели

Чаартылгалар хөй

Чечеккей Сарыгларовна Хапылак – амгы үеде пенсионер, Кызыл хоорайга 60 чылдардан бээр чурттап келген. Ол #Тыванын_аныяктары солуннуң редакциязынга кээп, республикавыста болуп турар хөгжүлде-чаартылгалар дугайында эскериглерин...

Мал чеминиң белеткели бедик деңнелде

#Тыванын_аныяктары солуннуң дыңнадып турары-биле алырга, Бии-Хем кожууннуң Аржаан суурунда мал чеминиң белеткели бедик деңнелде чоруп турар. Бо хүннерге чедир сумунуң "Аныяк өг-бүлеге- кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери...

Чаа-Хөлде «Чаа соруктуң» киржикчилери 100 % белеткелдиг

Чаа-Хөл кожуунда «Чаа сорук» губернатор төлевилелиниң дугайында #Тыванын_аныяктары солуннуң штаттан дашкаар корреспондетизинге көдээ ажыл-агый килдизиниң даргазы Кежик Салчак мынчаар чугаалаан. - Бо үеге чедир «Чаа...

«Чаа сорук» 50% күүсеттинген

Тываның көдээ ажыл-агый яамызының дыңнадыышкыны-биле алырга, амгы үеде 8 кожуун «Чаа сорук» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге 200 баш шээр малды бүрүнү-биле хүлээткен. Ол дээрге Сүт-Хөл,...

Араттарның дилээ

Барыын-Хемчик кожууннуң Шекпээр сумузунда көдээниң ажыл-ишчилери кидин түлүк ажылдап турарын #Тыванын_аныяктары солунга депутат #А_Конгар дыңнаткан. Бо үеде сиген кезилдези, картофельдиң хөрзүнүн үлдүредир хептелээри, кышка белеткел дээш кылыр...

Эрзин: «Чаа сорук» төлевилели

Эрзин кожууннуң удуртукчузу Орлан Чигжиттиң дыңнадып турары-биле алырга, бо айның 24-түң хүнүнде «Чаа сорук» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге 200 баш шээр малды хүлээдир ажыл доозулган....

200 баш шээр малды хүлээп алыр

«Чаа сорук» төлевилелдиң боттандырарының чорудуу чон ортузунда нептереңгей апарган “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” төлевилел-биле дөмейлешкек. Социал керээ негелдези езугаар бюджет акша-хөреңгизи-биле саткан 200 баш хойну,...

20 баш бода малды хүлээнип алырлар

Бии-Хем кожууннуң Аржаан сумузунда "Чаа сорук" төлевилелдиң аныяк киржикчилери Адышааларның кажаа-хораазының тудуу бо хүннерде кылдынып турар. Адышааларның өг-бүлези 20 баш бода малды хүлээнип алыр....

Аржаанда «Чаа сорук» төлевилели

Бии-Хем кожууннуң Аржаан сумузунда "Чаа сорук" төлевилелдиң аныяк киржикчилери Адышааларның тудуу бо хүннерде кылдынып турар. #чаасорук #губернатортөлевилели #бии_хемкожуун #аржаансумузу #бочылгыкиржикчи #малчынтурлагтудуу #тыванын_аныяктары #молодежь_тувы