ОРВО

Школачыларның чемгерилгези

Тожу кожууннуң школаларында эге класстарның өөреникчилерин изиг чем-биле чемгерип эгелээнин #Тыванын_аныяктары_солуннуң редакциязы дыңнадып турар. #Тожу #ТоораХем #здоровоепитание #ПрезидентРФ #ПравительствоРТ Чуруктарны социал четкиден алган.

Чамдык школаларда уруглар 2 аңгы ээлчегде чемненип турар.

Улуг-Хем кожууннуң школаларында чурттуң Президентизи В. Путинниң айыткалы езугаар чаа өөредилге чылындан эгелеп, 1-4 класстарның өөреникчилерин халас изиг чем-биле чемгерип эгелээн дугайында медээни #Тыванын_аныяктары солуннуң штаттан...

Школачыларның чемгерилгезин организастаан

Сентябрьның 7-ден эгелеп, Сүт-Хөл кожууннуң Кара-Чыраа школазы 1-4 класстарның өөреникчилерин чемгерип эгелээнин #Тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш солуннарның редакциязынга дыңнаткан. Боттарының күжү-биле уругларны халас чемгерип эгелээн школаларның санынче кара-чыраажылар киргени...

Уруглар садынче оочур чылып турар бе?

Сөөлгү чылдарда уруглар садынче оочур дугайында чидиг айтырыг бо-ла тургустунуп турар. Бо байдал чүгле хоорайларда чидиг болуп артпышаан. Кожууннарда садик оочурунуң талазы-биле бергээдээшкиннер чок....

ЧИДИГ АЙТЫРЫГ: ШКОЛАЛАРДА ӨӨРЕДИЛГЕ НОМНАРЫ ЧЕТЧИР БЕ?

Хоорай школаларында өөредилге номнары чедишпес, ада-иелер боттары садып ап турарының дугайында хомудалдар социал четкилерде үнүп турарын барымдаалааш, республиканың Өөредилге яамызындан ол айтырыгга харыылап бээрин...

Победа_75

День Знаний- большой праздник для будущих первоклассников. Они собрались на первый школьный урок, чтобы познакомиться со своей школой, с первой учительницей, и узнать своих...

Почему школьники Тувы до сих пор без горячего питания?

Учащиеся младших классов Тувы уже как неделю ждут не дождутся бесплатное горячее питание. Напомним, обеспечить младшеклассников горячими обедами с сентября текущего года Путин предложил...

Дензен Салчак. Звезда студенческого ансамбля «Өлчей»

Среди наиболее ярких выпускников ТувГУ в этом году – Дензен Салчак. Одна из лучших студенток физико-математического факультета Тувинского государственного университета и в то же...

Тываның төлептиглери

Кызылдың Президентиниң кадеттер училищези өске школалар-биле бир дөмей сентябрь 1-ниң, Билиглер хүнүнүң, байырлыг чыскаалын эрттирген. Амгы берге үени барымдаалааш, чыскаалга доозукчу класстар болгаш бо...