Чараш мага-боттуң спорту

1897
6382
«Тывада чурттап турар спортчуларның тиилеп алыры берге, харын-даа шаңналдыг черлер алыры безин чөгенчиг, оларның арга-дуржулгазы чок. Шаңналдыг черлерни өскээртен келген спортчулар үлежип аппаар» дээн ышкаш чугааларны бо-ла дыңнап болур. Ындыг бодалдыг чаңгыс чер-чурттугларывыс бар. Бо сөстерни дыңнааш, кижи улам кызымак белеткенир апаар. Бир-ле дугаарында, ону дедир бадыткаптар күзел тыптыр. Чоокка чедир мындыг хевирлиг маргылдааларга киржиринге арга-дуржулгавыс чок турганынга чөпшээрежир мен. Ынчалза-даа бүгү чүвениң эгези турар.
Бис боттарывыстың үлегеривис-биле өскелерден ду­дак чок, оларга төлептиг чижилгени тургузуп болур бис деп көргүзер күзелдиг бис. Ол ышкаш Тывага бодибилдинг спортунуң моон-даа улаштыр сайзыралы туруп болур» — деп, Тывага бодибилдингиге эрткен бирги ажык чемпионаттың хары угда ийи номинацияларының тиилекчизи, фитнес-тренер Сай-Херел Тю­люш бодунуң блогунда бижээн.
Ол «Классиктиг бодибилдинг» база «Пляж бодибилдингизи» номинацияларның тиилекчизи болганын сагындыраал.
Чемпионат болган соонда, аныяк-даа, кижи ортузу четкен-даа улустуң чугаазы чаңгыс болган. Тывада мындыг чараш мага-боттуг оолдар- уругларның саны хөй болганы улусту кайгаткан. Оон аңгыда республика иштинде бир дугаар болуп турар чараш, сагыш-сеткилди өөр­түп турар маргылдааның эрткенин демдеглээннер.
Бодибилдержи кижиниң чараш, шыңганнарлыг мага-боду сценага онзагай тода болзун дээш, тускай грим-биле чаап алырын чемпионаттың база бир киржикчизи Аман Куулар таныштырды. Ол «Тывада бодибилдингиниң тергиини» номинацияның тиилекчизи болган. Аман Москваның эмчи академиязынга өөренип тургаш-ла, спортчу медицинаны шилип ап, шын чемненилге талазын сонуургап, фитнес-залдарга тренер кылдыр ажылдап турган. Амгы үеде ол — Кызыл хоорайда тренер. Аныяк тренерниң чугаазы-биле алырга, бодибилдержи кижи сценага шын алдынып билир, бодунуң мага-бодунуң шимчээшкинин, ээлгирин артисчи ёзу-биле көргүзери чугула.
Кыс бодибилдижилерни үнелээри бир аңгы. Оларның спортчу мага-бодунга аянныг, шевергин болуру кол черни ээлээр. Фитнес-бикини — бодибилдингиниң кыстарга хевири. Мында чүгле спортчу белеткел эвес, а шимчээшкиннерниң уран аргазы, бодун чараштыр көргүзүп билири чугула. Оон аңгыда чемпионатка кыс спортчулар ортузунга фитнес-модель хевириниң маргылдаазы болган. Ону спортчу угланыышкынныг чараш кыстар мөөрейи-биле деңнеп болур.
Шак мындыг солун маргылдааның түңнелинде, «Фитнес-бикини» категорияга Росина Сарыглар тиилээн, а «Фитнес-модель» хевиринге Челээш Чыдым тергиин үнелелди алган.
Тывага эрткен бирги ажык бодибилдинг чемпионадының судья коллегиязы Красноярск крайдан келгенин сагындыраал. Красноярск крайның бодибилдинг федерациязының президиум даргазы Андрей Морозов спортчуларның шыырак белеткелин болгаш оларның российжи база сибирь чергелиг чемпионаттарга бүзүрелдии-биле киржип болурун демдеглээн.
Алена НАН-ХОО, А.Аракчаа чуруктарны тырттырган

1897 КОММЕНТАРИИ

 1. Our services are not limited to a particular subject or location; we are rendering our online assignment help to all needy students with an amazing staff of writers and editors. You can avail of our services or hire our assignment helpers at any time as we are available 24×7.

 2. GO!!!
  This phrase was said by the first cosmonaut on Earth — Yuri Gagarin. (Yuri Gagarin)
  He was the first astronaut on Earth. He was Russian! …
  Now Russia is becoming a strong country, gas pipelines, a vaccine against COVID-19, an army.
  Is this very reminiscent of the communist Soviet Union?
  How do you think?
  Now we have total control in our country. I am interested in the opinion of foreigners.

  Албонумисматико

  ПОЕХАЛИ!!

 3. GO!!!
  This phrase was said by the first cosmonaut on Earth — Yuri Gagarin. (Yuri Gagarin)
  He was the first astronaut on Earth. He was Russian! …
  Now Russia is becoming a strong country, gas pipelines, a vaccine against COVID-19, an army.
  Is this very reminiscent of the communist Soviet Union?
  How do you think?
  Now we have total control in our country. I am interested in the opinion of foreigners.

  Албонумисматико

  ПОЕХАЛИ!!

 4. I was actually itching to treat some wager some money on some sports matches that are circumstance fitting now. I wanted to let you guys identify that I did twig what I weigh to be the kindest locate in the USA.
  If you poverty to get in on the spirit, verify it out of the closet: online casino usa

 5. I was genuinely itching to get some wager some money on some sports matches that are phenomenon fitting now. I wanted to allow in you guys be familiar with that I did understand what I consider to be the best locate in the USA.
  If you want to get in on the exertion, check it out of the closet: casino en france

 6. I was in reality itching to treat some wager some monied on some sports matches that are episode right now. I wanted to let you guys be familiar with that I did spot what I reckon with to be the a-one site in the USA.
  If you destitution to bring back in on the action, check it minus: best casinos