Чаартылгалар хөй

0
292

Чечеккей Сарыгларовна Хапылак – амгы үеде пенсионер, Кызыл хоорайга 60 чылдардан бээр чурттап келген. Ол #Тыванын_аныяктары солуннуң редакциязынга кээп, республикавыста болуп турар хөгжүлде-чаартылгалар дугайында эскериглерин чугаалаан:
— Мен бодум тудуг эртемниг кижи мен. Хову-Аксының кобальт тудуунга-даа ажылдап чордум. Ынчангаш бодум шаам-биле сөөлгү 10 чыл дургузунда, Тываның Чазаанга аныяк удуртукчу Шолбан Кара-оол ажылдай бээрге, тудуг-суурларның өзүп-көвүдеп турарын эскерип, ону магадап чоруур мен. Ажыы-биле чугаалаарга, совет чылдарда безин кончуг тудуглар туттунуп турган үеде, бо үеде ышкаш хөй ясли-садтар, школалар туттунмайн турган.
Оон аңгыда Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң эгелээшкини-биле, аныяктарны деткээн төлевилелдер хөй-дүр. Шииттирип чораан оолдарга мал-маганны берип, оларга кыштаг-хораа тудуп, деткимчени кылганы дээрге, кандыг-даа ие кижиге өөрүшкү-дүр. Кижиниң төлүнге ындыг деткимче кылып, шын орукче углап-баштап каары дег чүве кайда боор. Оон ол оолдар улаштыр күш-ажылчы кижилер болуп, боттары шуудап амыдырап чоруй баар болгай. Ынчангаш черле бо аныяк даргавысты, Шолбан Кара-оолду, хүндүлеп, ооң эки кылган ажыл-херээн деткип чоруур мен.

#караоол #сайзырал #губернатор_төлевилелдери #тудуглар #кызыл #тыва #тыванын_аныяктары #газеташын #шынсолун #тывамедиагрупп #тувинскаяправда #новоститувы #новоститыва #тува24 #новоститува24 #сылдысчыгашсолун #солунтыванынаныяктары