#тывадылхүнү#гуманитарлыгинститут#аныяктар#төрээндылым Тыва дылды өөренип алыр күзелдиглерге

0
468

Тываныӊ гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институду тыва дылды чаа өөренип эгелеп чоруурларга аудиокурсту ажылдап кылган. Тыва дылды өөренирде, тус черниң чурртакчыларының аразынга азы Тываның девискээринге дыл курстарын эртип алыры дээре. Бир эвес ындыг арга тургустунмаза, аудиокурсту ажыглап тургаш, өөренип ап болур. Амгы үеде даштыкы дыл өөрренип алырының эң-не нептереңгей хевири ол болуп турар.
Аудиокичээлдерниң иштинде аас чугаада хөй ажыглаттынып турар домактар, сөстер кирген. Бүдүн курсту амыдыралга таваржып болур байдалдарга үндезилээш тургускан. Чижээлээрге, эки-менди солчуру, үе-шак, агаар-бойдус, хоорай, аъш-чем азы садыг-саарылга болгаш оон-даа өске айтырыглар кирип турар. Оон аңгыда саннар, неделяның хонуктары, телефон-биле харылзажырда, ажыглап болур сөстер, домактар бар.
Аудио пособиениң дузазы-биле тыва дылдың чугаа хевиринге дүрген база бөдүүнү-биле өөренип ап болур. Ол мини-тренинг 18 кичээлден тургустунган. Тываныӊ гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң сайтызынга аудио-лекцияларны кыска тайылбыры-биле база кичээл бүрүзүнүң сөзүглел материалдары-биле кады салыр.
Алена НАН-ХОО

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, оставьте Ваш комментарий
Пожалуйста, введите Ваше имя