«Сылдысчыгаш» солуннуң чаа үндүрүлгезин сонуургаңар!

0
294

«Сылдысчыгаш» солуннуң чаа үндүрүлгезин сонуургаңар! Почта салбырларында, Парлалга бажыңының 3-кү каъдында садып турар.
Бичии чаштарга чараш уруглар солунун чагыдып алырынче далажыңар, ада-иелер!
#Тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар