«Буянныг чүрек» күрүне премиязын тургускан

1763
5847

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кадык камгалал адырында «Буянныг чүрек» деп чаа күрүне премиязын тургускан. Ону чыл санында эмчилерниң профессионал байырлалын таварыштыр тыпсыр. А премияны кадык камгалал адырында чаа, онзагай, үре-түңнелдиг санал-бодалдарның боттандырылгазы дээш бээр. Оон аңгыда аңаа чүгле эмчилер эвес, а ортумак болгаш биче эмчи ажылдакчылары база киржип болур. «Тываның аныяктары» солуннуң редакциязынга дыңнатканы-биле алырга, киржикчилерниң аразынче хөй-ниитиниң үнелелин алган медицина эртемнериниң ажылдакчылары база кадык камгалалының организакчылары кирип болур.

Премияның хемчээли улуг. Бирги чаданың тиилекчизи 2 өрээлдиг чаагайжыттынган квартираны, ийиги чаданың тиилекчизи 1 өрээлдиг квартираны, үшкү-дөрткү черниң тиилекчилери 1 млн база 500 муң рубльди алырлар.
«Бистиң чуртталгавыс кадык камгалалының деңнелинден чугула хамааржыр. Мурнакчы болгаш шынарлыг медицина – кол чүүл. Ынчангаш идиг база херек. Чогум-на ынчангаш биске, Тывага, эмчилерге чаа күрүне премиязын кадык камгалал адырынга тургузар деп шиитпирледим. Ону Эмчи ажылдакчызының хүнүнде тыпсыр бис…
Хоочуннар-биле сүмележип көргеш, «Буянныг чүрек» премияже кордакчы организацияларны кызыгаарлавас деп шиитпирледим. Олар боттарының мурнундан кордакчыларны киирип болур. Ындыг эргени янзы-бүрү хевирниң эмчи болгаш эмнелге-профилактиктиг албан черлери, хөй-ниити организациялары, эмчи ажылдакчыларының профессионал ассоциациялары алыр…» — деп, республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.
А Тываның Баштыңының социал четкилерде өңнүктери чаа премияны тургусканынга өөрүп, «Эмчилерге дыка эки деткимче-дир. Четтирдивис, Шолбан Валерьевич!», «Эмчилер деткимчезинде эң эки хемчег бо-дур, Шолбан Валерьевич», «Мерген шиитпир-дир, бистиң эмчилеривис деткимчеге төлептиг», «Тыва Чазактың кылып чорудуп турар ажылы бедик үнелелде деп бодаар мен. Солун ажыктыг төлевилелдер, деткимчелерни чонга кылып чорууру өөрүнчүг-дүр. Ажыл-ижиңерге ам-даа улуг чедиишкиннерни күзедим» дээн сөстерни хөйү-биле бижээн.

Алена НАН-ХОО

1763 КОММЕНТАРИИ

 1. GO!!!
  This phrase was said by the first cosmonaut on Earth — Yuri Gagarin. (Yuri Gagarin)
  He was the first astronaut on Earth. He was Russian! …
  Now Russia is becoming a strong country, gas pipelines, a vaccine against COVID-19, an army.
  Is this very reminiscent of the communist Soviet Union?
  How do you think?
  Now we have total control in our country. I am interested in the opinion of foreigners.

  Албонумисматико

  ПОЕХАЛИ!!

 2. I was in reality itching to treat some wager some money on some sports matches that are happening right now. I wanted to let you guys recall that I did twig what I reckon with to be the best locate in the USA.
  If you destitution to pull down in on the spirit, authenticate it out: casino slot games

 3. I was really itching to get some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to say you guys know that I did twig what I reckon with to be the trounce plat in the USA.
  If you destitution to get in on the action, check it out of the closet: casino jeux en ligne